بایگانی وبلاگ

محیط های کشت سلولی و میکروبیولوژی سیگما-آلدریچ – فلوکا

محیط های کشت سلولی و میکروبیولوژی سیگما-آلدریچ – فلوکا براٍث AC AGAR ای سی براث AGAR AGAR اگار اگار AZIDE DEXTEROSE BROTH ازاید دکستروز براث BACILLUS SEREUS AGAR باسیلوس سزئوس اگار BAIRD PARKER برد پارکر BILE ESCULIN AGAR بایل اسکولین

ارسال در : آزمایشگاهی, شیمی, محصولات, محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی سیگما_آلدریچ_فلوکا, مواد شیمیایی, مواد شیمیایی سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ ALDRICH

فروشگاه نمایندگی مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ ALDRICH : معرفی بخشی از پرفروشترین محصولات شیمیایی سیگما- آلدریچ:   IBA NADH NADPH hpmc IPTG Medium 199 – HEPES Modification Folin & Ciocalteus DEAE Cellolose Dipyridyl Dithiotheritol DL- Dithiothreitol – BioUltra DMF

ارسال در : مواد شیمیایی, مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما_آلدریچ_فلوکا, مواد شیمیایی سیگما الدریچ

کمپانی مرک(MERCK)آلمان

   

ارسال در : مواد شیمیایی