بایگانی ماهیانه: می 2014

میکروسکوپ

NIKON VIKON MICROS(اتریش) المپیوس

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, دسته‌بندی نشده, شیمی, محصولات

دستگاه تعیین نقطه ذوب(Melting point)

  الکتروترمال انگلیس کروز ایرانی و…

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, شیمی, محصولات

کوره الکتریکی

  هریوس المان finetech labtech memmert

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, دسته‌بندی نشده, شیمی, محصولات

فلیم فتومتر

jenwayانگلیس ایرانی و…

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, دسته‌بندی نشده, شیمی, محصولات

کارل فیشر

آتاگو و…

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, شیمی, محصولات

اسپکتروفتومتر

اساس کار اسپکتروفتومتر همانند بسیاری از دستگاههای آزمایشگاهی ، براندازه گیری میزان نور جذب شده توسط یک محلول رنگی است که طبق قانون بیر – لامبرت میزان جذب نور ( OD ) متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, دسته‌بندی نشده, شیمی, محصولات

ترمومتر

AZ تایوان فیشر آمریکا

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, دسته‌بندی نشده, شیمی, محصولات

بن ماری

براي انجام آزمايش در محيط مرطوب و دماي خاص از بن ماري استفاده مي‌شود. انواع: بن ماری روغن دیجیتال (Digital Oil Bath) بن ماری آب دیجیتال (Digital Water Bath) بن ماری IPH دیجیتال (Digital IPH Water Bath) بن ماری ویسکوزیته

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, دسته‌بندی نشده, شیمی, محصولات

انکوباتور

MEMMERTآلمان LABTECH FINETECH ایرانی و…

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, شیمی, محصولات

آب مقطرگیری

LABTECH(لب تک) FINETECH(فاین تک) GFL آلمان(جی اف ال)  

ارسال در : آزمایشگاهی, دستگاه های عمومی و تخصصی, شیمی, محصولات